ALGEMENE VOORWAARDEN VIDILINE VOTING & AUDIOVISUEEL

Algemene voorwaarden van Vidiline Voting & Audiovisueel, gevestigd te Schijndel aan de Lorentzweg 10, 5482 TP Schijndel.

Hierna te noemen: “Vidiline Voting”.

ARTIKEL 1         TOEPASSELIJKHEID VAN DEZE VOORWAARDEN

Lid 1.                       Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding van Vidiline Voting en voor iedere overeenkomst tussen Vidiline Voting en een opdrachtgever, waarop Vidiline Voting deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, de daaruit voortvloeiende leveringen en diensten van welke aard dan ook tussen Vidiline Voting en opdrachtgever, voorzover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk is afgeweken.

lid 2.                        De opdrachtgever met wie eenmaal op de onderhavige voorwaarden werd gecontracteerd, wordt geacht stilzwijgend met de toepassing van deze voorwaarden op een later met Vidiline Voting gesloten overeenkomst in te stemmen.

ARTIKEL 2         OFFERTES

lid 1.                        Alle aanbiedingen, ongeacht of deze bij speciale offerte, in prijscouranten, catalogi of anderszins zijn gedaan, zijn – tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen – geheel vrijblijvend.

lid 2.                        Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zijn schriftelijke offertes steeds op te vatten als een schatting van de prijs, welke naar beste weten en op grond van de op het tijdstip van de offerte door opdrachtgever verstrekte informatie wordt gedaan. Indien tijdens de uitvoering van de werkzaamheden c.q. de afwerking van de zaken mocht blijken dat de kosten excessief boven de geraamde prijs dreigen uit te gaan, zal door Vidiline Voting in een zo vroeg mogelijk stadium contact met opdrachtgever worden opgenomen.

lid 3.                        Indien opdrachtgever uitdrukkelijk verzoekt om het uitbrengen van een offerte doch de opdracht waarop de offerte betrekking heeft langer dan 1 maand uitblijft, dan kunnen de kosten die Vidiline Voting heeft moeten maken om haar offerte te kunnen verstrekken in rekening worden gebracht. De aan opdrachtgever verstrekte afbeeldingen, tekeningen, technische omschrijvingen, berekeningen, beschrijvingen en het documentatiemateriaal e.d. zijn en blijven eigendom van Vidiline Voting en dienen op eerste verzoek onverwijld te worden teruggegeven aan Vidiline Voting. Opdrachtgever is gehouden deze zaken op eerste verzoek aan Vidiline Voting te retourneren op straffe van een boete van € 453,78 per dag.

ARTIKEL 3         TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

lid 1.                        Alle overeenkomsten, ook indien en voor zover zij door al dan niet in dienst van Vidiline Voting zijnde personen zijn aangegaan, komen pas tot stand, nadat deze door Vidiline Voting, dan wel door een door haar gemachtigde, schriftelijk zijn bevestigd.

lid 2.                        De schriftelijke opdrachtbevestiging wordt correct en akkoord bevonden geacht, tenzij binnen 5 werkdagen na de verzending door Vidiline Voting schriftelijke bezwaren zijn ontvangen.

lid 3.                        Voor werkzaamheden waarvoor naar hun aard en omvang geen offerte c.q. opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt de factuur tevens als opdrachtbevestiging beschouwd, welke geacht is de overeenkomst juist en volledig weer te geven.

lid 4.                        Voor de inhoud van de overeenkomst is bepalend het geen in de schriftelijke opdrachtbevestiging vermeld is.

ARTIKEL 4         UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

lid 1.                        Vidiline Voting bepaalt de wijze waarop volgens haar de opdracht dient te worden uitgevoerd. Zij heeft de plicht desgevraagd de opdrachtgever tevoren in te lichten over de wijze waarop aan de uitvoering vorm wordt gegeven, tenzij dit in strijd is met de aard van de opdracht.

lid 2.                        Vidiline Voting is gerechtigd zonder toestemming van de opdrachtgever, de opdracht of onderdelen daarvan uit te besteden aan of te laten verrichten door niet bij haar in dienst zijnde derden en/of gebruik te maken van andere dan de overeengekomen materialen en/of technieken, indien dit haars inziens een goede of efficiënte uitvoering van de opdracht bevordert, tenzij dit in strijd is met de aard van de opdracht.

ARTIKEL 5         INFORMATIE EN MEDEWERKINGSPLICHT OPDRACHTGEVER

lid 1.                        De opdrachtgever zorgt er voor dat alle gegevens welke Vidiline Voting redelijkerwijze nodig heeft voor het naar haar oordeel adequaat uitvoeren van de gegeven opdracht, in de gewenste vorm in het bezit van Vidiline Voting komen. Tevens geeft de opdrachtgever alle overige noodzakelijke medewerking aan de uitvoering van de opdracht.

lid 2.                        Vidiline Voting heeft het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten tot het moment waarop de opdrachtgever aan de in het vorige lid genoemde verplichtingen zal hebben voldaan. De opdrachtgever is gehouden om de schade die Vidiline Voting lijdt door deze vertragingen te vergoeden.

ARTIKEL 6         AUTEURSRECHT, INDUSTRIËEL EIGENDOMSRECHT

lid 1.                        Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen blijven de door of vanwege Vidiline Voting verstrekte ontwerpen, foto’s, afbeeldingen, omschrijvingen, schetsen, tekeningen, modellen, begrotingen, calculaties, programmatuur, illustraties, muziekstukken e.d., alsmede alle (overige) voorlichtings‑ en/of public relationsproducties in de ruimste zin van het woord, zoals bijvoorbeeld audio‑, film‑, dia‑ en videoproducties, haar eigendom. Indien Vidiline Voting de opdracht of onderdelen daarvan uitbesteedt aan of laat verrichten door niet bij haar in dienst zijnde personen, blijven de door of vanwege Vidiline Voting of derden verstrekte ontwerpen, foto’s, afbeeldingen, omschrijvingen, schetsen, tekeningen, modellen, begrotingen, calculaties, programmatuur, illustraties, muziekstukken e.d., alsmede alle (overige) voorlichtings‑ en/of public relationsproducties in de ruimste zin van het woord, zoals bijvoorbeeld audio‑, film‑, dia‑ en videoproducties, het eigendom van genoemde derden.

lid 2.                        Alle met betrekking tot ontwerpen, foto’s, afbeeldingen, omschrijvingen, schetsen, tekeningen, modellen, begrotingen, calculaties, programmatuur, illustraties, muziekstukken e.d., alsmede alle (overige) voorlichtings‑ en/of public relationsproducties in de ruimste zin van het woord, zoals bijvoorbeeld audio‑, film‑, dia‑ en videoproducties, gevestigde rechten (auteursrechten, modelrechten ed.) worden voorbehouden en dienen te worden geëerbiedigd.

lid 3.                        Het auteursrecht en alle eventuele overige rechten van intellectuele of industriële eigendom alsmede soortgelijke rechten op de verstrekte ontwerpen, foto’s, afbeeldingen, omschrijvingen, schetsen, tekeningen, modellen, begrotingen, calculaties, programmatuur, illustraties, muziekstukken e.d., alsmede alle (overige) voorlichtings‑ en/of public relationsproducties in de ruimste zin van het woord, zoals bijvoorbeeld audio‑, film‑, dia‑ en videoproducties, komen uitsluitend toe aan Vidiline Voting, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Niets in een overeenkomst strekt tot gehele of gedeeltelijke overdracht van zodanige rechten. Bovenstaande bescheiden zijn en blijven eigendom van Vidiline Voting, ongeacht of Vidiline Voting daarvoor kosten in rekening heeft gebracht.

lid 4.                        Opdrachtgever mag de in lid 3 van dit artikel genoemde zaken niet openbaar maken en deze niet kopiëren of anderszins verveelvoudigen of wijzigen of aan enige derde ter beschikking stellen, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.

ARTIKEL 7         ADVIEZEN, ONTWERPEN EN MATERIALEN

lid 1.                        Door Vidiline Voting verstrekte informatie en adviezen zijn slechts van algemene aard en vrijblijvend.

lid 2.                        Vidiline Voting aanvaardt bij de aanbieding geen verantwoordelijkheid voor een door of namens de opdrachtgever uitgewerkt ontwerp, noch voor eventuele adviezen naar aanleiding van dat ontwerp.

lid 3.                        Vidiline Voting aanvaardt nimmer enige verantwoordelijkheid voor onderdelen die door de opdrachtgever zelf ter beschikking zijn gesteld.

ARTIKEL 8         LEVERTIJD

lid 1.                        Levertijden worden bij benadering vastgesteld en zijn niet fataal tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. De levertijd gaat in, wanneer na orderbevestiging over alle details overeenstemming is bereikt en nadat alle noodzakelijke gegevens in het bezit zijn van Vidiline Voting. Voor een eventueel verzuim met betrekking tot de levering is een schriftelijke ingebrekestelling vereist.

lid 2.                        Overschrijding van de levertijd kan nimmer, ook niet na ingebrekestelling, aanspraak geven op schadevergoeding, tenzij schriftelijk anders is bedongen.

ARTIKEL 9         WIJZIGING IN DE OVEREENKOMST

lid 1.                        Indien, nadat de opdracht is verstrekt, in de uitvoering daarvan alsnog wijzigingen worden verlangd, dienen deze tijdig en schriftelijk ter kennis van Vidiline Voting te worden gebracht. Worden bedoelde wijzigingen mondeling opgegeven, dan is het risico voor de correcte tenuitvoerlegging van een en ander voor rekening van de opdrachtgever.

lid 2.                        Vidiline Voting behoudt zich het recht voor om op grond van wijzigingen in de opdracht, een verandering in de prijs aan te brengen.

lid 3.                        Wijzigingen die in een reeds verstrekte opdracht worden aangebracht, kunnen tot gevolg hebben dat de vóór de veranderingen overeengekomen levertijd door Vidiline Voting wordt overschreden. Voor dergelijke vertragingen draagt Vidiline Voting geen verantwoordelijkheid.

ARTIKEL 10      WIJZIGINGEN IN DE TE LEVEREN ZAKEN

Vidiline Voting is bevoegd zaken te leveren c.q. te verhuren die in geringe mate afwijken van de in de overeenkomst omschreven zaken, doch op functioneel gebied gelijk daarmee zijn. Indien Vidiline Voting van deze mogelijkheid gebruik maakt en een zaak levert c.q. verhuurt die wezenlijk van overeengekomen zaak afwijkt, is opdrachtgever bevoegd de overeenkomst te ontbinden. Opdrachtgever heeft deze bevoegdheid gedurende 8 dagen nadat hij de afwijking heeft ontdekt of redelijkerwijs had kunnen ontdekken.

ARTIKEL 11      MEER‑ EN MINDERWERK

lid 1.                        Vidiline Voting is gerechtigd om meerwerk uit te voeren en door te berekenen zonder voorafgaande toestemming van de opdrachtgever indien het uitvoeren van dit meerwerk noodzakelijk is voor het voltooien van de opdracht, en indien de aan dit meerwerk verbonden kosten niet meer bedragen dan 10% van het oorspronkelijk overeengekomen bedrag.

lid 2.                        Indien het meerwerk meer dan 10% afwijkt van het oorspronkelijk overeengekomen bedrag treden partijen in overleg omtrent de te nemen maatregelen.

lid 3.                        Indien er sprake is van minderwerk, dan wordt aan de opdrachtgever maximaal 10% van de minderprijs in rekening gebracht als vergoeding voor gemaakte kosten en gederfde winst.

lid 4.                        Meer‑ en minderwerk in een reeds verstrekte opdracht kunnen tot gevolg hebben dat de vóór de veranderingen overeengekomen levertijd wordt overschreden. Voor dergelijke overtredingen draagt Vidiline Voting geen verantwoordelijkheid.

ARTIKEL 12      INSTALLEREN (BIJVOORBEELD OP BEURZEN)

lid 1.                        Installatie c.q. opstelling door Vidiline Voting moet uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen en wordt uitgevoerd tegen de normaal geldende tarieven van Vidiline Voting.

lid 2.                        De opdrachtgever dient er voor eigen rekening en risico voor te zorgen dat:

  • het personeel van Vidiline Voting, zodra dit op de plaats van installatie c.q. opstelling is aangekomen, een aanvang kan maken met de werkzaamheden en deze ongestoord kan blijven verrichten. De werkzaamheden vinden plaats   gedurende de normale werkuren;
  • ten behoeve van het personeel de krachtens overheidsregelingen, de overeenkomst en het gebruik vereiste voorzieningen aanwezig zijn;
  • de door de opdrachtgever aangewezen plaats geschikt is voor installatie en opstelling.
  • de toegangswegen tot de plaats van installatie, opstelling geschikt zijn voor het benodigde transport.

lid 3.                        Schade en/of alle meerkosten die ontstaan, doordat de opdrachtgever niet heeft voldaan aan de in lid 2 van dit artikel genoemde verplichtingen, zijn voor rekening en risico van de opdrachtgever.

lid 4.                        Alle eventuele niet voorziene kosten, waaronder kosten ontstaan doordat niet in de gewone daguren kan geschieden en eventuele reis‑ en verblijfkosten komen voor rekening van de opdrachtgever.

lid 5.                        De opdrachtgever dient bij het gereedkomen van de werkzaamheden aanwezig te zijn en te controleren of de werkzaamheden naar behoren zijn vervuld.

ARTIKEL 13      LEVERING

lid 1.                        Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering op het adres dat in de offerte is genoemd.

lid 2.                        Tenzij anders overeengekomen is het gehuurde , c.q. gekochte, c.q. geleverde voor rekening en risico van de opdrachtgever vanaf aflevering  op het in de offerte genoemde adres.

lid 3.                        De opdrachtgever is verplicht het gehuurde c.q. gekochte, c.q. te leveren zaken af te nemen op het moment waarop deze hem worden bezorgd, dan wel op het moment waarop deze volgens de overeenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld. Indien de opdrachtgever de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de zaken worden opgeslagen voor risico en rekening van de opdrachtgever. De opdrachtgever zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval de opslagkosten, verschuldigd zijn.

lid 4.                        Vidiline Voting behoudt zich het recht voor om niet tot levering over te gaan, indien zij van de opdrachtgever nog posten te vorderen heeft van ouder dan 60 dagen.

ARTIKEL 14      DEELLEVERINGEN

Het is Vidiline Voting toegestaan verkochte, c.q. gehuurde, c.q. te leveren zaken in gedeelten te leveren. Dit geldt niet indien een deellevering geen zelfstandige waarde heeft. Indien de zaken in gedeelten worden geleverd, is Vidiline Voting bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.

ARTIKEL 15      GEBREKEN; KLACHTTERMIJNEN

lid 1.                        De opdrachtgever dient de gekochte, c.q. gehuurde, c.q. te leveren zaken bij aflevering ‑ of zo spoedig daarna als mogelijk ‑ te (laten) onderzoeken, dan wel deze controle uit te voeren na mededeling van Vidiline Voting dat de zaken ter beschikking van de opdrachtgever staan. Hierbij dient de opdrachtgever na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten:

  • of de juiste zaken zijn geleverd;
  • of de afgeleverde zaken wat betreft kwantiteit overeenstemmen met het overeengekomene.
  • of de afgeleverde zaken voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of ‑ indien deze ontbreken ‑ aan de eisen die gesteld mogen worden bij een normaal gebruik.

lid 2.                        Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd, dan dient de opdrachtgever deze onmiddellijk mondeling en binnen 3 werkdagen schriftelijk aan Vidiline Voting te melden.

lid 3.                        Ook indien de opdrachtgever tijdig reclameert, blijft zijn verplichting tot betaling en afname van gedane bestellingen bestaan.

ARTIKEL 16      TRANSPORT

De af te leveren zaken reizen vanaf het moment van het verlaten van de produktieplaats voor rekening van de opdrachtgever. Het risico van beschadiging en/of verlies van zaken gaat op opdrachtgever over zodra de zaken de plaats van aflevering hebben bereikt. Indien door toedoen van opdrachtgever het moment van aflevering vertraagd wordt, gaat het risico over op opdrachtgever op de geplande datum van aflevering.

ARTIKEL 17      ONUITVOERBAARHEID VAN DE OPDRACHT

lid 1.                        Vidiline Voting is niet aansprakelijk voor niet, niet juiste of niet tijdige uitvoering van de overeenkomst en/of de opdracht indien dit het gevolg is van aan Vidiline Voting niet bekende omstandigheden of overmacht.

lid 2.                        Als overmacht wordt onder meer beschouwd alle onvrijwillige storingen of belemmeringen, waardoor de uitvoering van de overeenkomst kostbaarder of bezwaarlijker wordt, zoals stormschade en andere natuurrampen, beschadiging van materiaal bij transport, ziekte van moeilijk vervangbare werknemers, daaraan verwante of daarmee verband houdende buitengewone omstandigheden, zoals in‑ en uitvoerverboden, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, belemmerende maatregelen van enige overheid, verbod tot levering aan opdrachtgever, opgelegd door groepen, organisaties of contractuele samenwerkingen, waarbij Vidiline Voting is aangesloten, brand of andere ongevallen in het bedrijf, gebrek aan of storingen in middelen van vervoer, niet of niet tijdige levering van zaken door leveranciers hier te lande en/of in het buitenland, stagnatie in de aanvoer uit andere landen en in het algemeen alle omstandigheden, gebeurtenissen, oorzaken en gevolgen die buiten de controle of de zeggenschap van Vidiline Voting vallen.

ARTIKEL 18      AANSPRAKELIJKHEID

lid 1.                        Vidiline Voting is uitsluitend aansprakelijk als schade is veroorzaakt door opzet en/of grove schuld van Vidiline Voting of haar leidinggevende ondergeschikten.

lid 2.                        De aansprakelijkheid van Vidiline Voting voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering is gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering.

lid 3.                        Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Vidiline Voting beperkt tot de factuurwaarde.

lid 4.                        De in lid 2 en 3 opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Vidiline Voting of heer leidinggevende ondergeschikten.

lid 5.                        Vidiline Voting accepteert geen risico en geen aansprakelijkheid ter zake van schade, van welke aard dan ook, door of tijdens uitvoering van het werk toegebracht aan zaken waaraan wordt gewerkt, tenzij de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Vidiline Voting of haar leidinggevende ondergeschikten.

lid 6.                        Vidiline Voting heeft ten alle tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van de opdrachtgever ongedaan te maken.

lid 7.                        Vidiline Voting is niet aansprakelijk voor schade, veroorzaakt  door fouten of verzuimen van door opdrachtgever ingeschakelde of voorgeschreven derden.

ARTIKEL 19      PRIJZEN

lid 1.                        Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vaste prijs overeenkomen.

lid 2.                        Voor aanbiedingen en overeenkomsten waarin geen vaste prijs wordt overeengekomen, gelden de tarieven opgenomen in de offerte van Vidiline Voting.

lid 3.                        De prijzen van Vidiline Voting zijn exclusief B.T.W. en zonder aftrek van korting, tenzij anders is overeengekomen.

lid 4.                        De prijzen van Vidiline Voting zijn berekend voor levering op het in de offerte genoemde afleveradres, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.

lid 5.                        De prijzen van Vidiline Voting zijn exclusief transportkosten, reiskosten, verblijfkosten, verzekeringskosten, belastingen (waaronder omzetbelasting), douaneheffingen en andere publiekrechtelijke verplichtingen.

lid 6.                        Prijsopgaven worden slechts gedaan op basis van de op het tijdstip van de overeenkomst geldende prijzen.

lid 7.                        Overeengekomen prijzen zijn gebaseerd op de prijsbasis van materialen, vervoerskosten, lonen, assurantiepremieën, fiscale lasten, invoerrechten, valutakosten en verdere prijsbepalende factoren, geldend op de dag van de totstandkoming der overeenkomst. Indien voor de oplevering enige verhoging van prijsbepalende factoren optreedt, heeft Vidiline Voting recht te harer keuze een evenredige verhoging aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

lid 8.                        Indien deze prijsverhoging plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst zal de opdrachtgever harerzijds het recht hebben, mits schriftelijk binnen drie dagen na kennisneming van de prijsverhoging aan Vidiline Voting medegedeeld, de versterkte opdracht terug te nemen en te volstaan met het vergoeden van het reeds gepresteerde, op basis van vóór de verhoging geldende prijzen.

ARTIKEL 20      BETALINGSCONDITIES

lid 1.                        Tenzij anders is overeengekomen, geschiedt betaling van verrichte werkzaamheden binnen veertien dagen na factuurdatum via overboeking op een door Vidiline Voting aan te wijzen bank‑of girorekening.

lid 2.                        Gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling kan worden geëist. Het gefactureerde bedrag, zijnde een brengschuld van de opdrachtgever, is na verval van vernoemde termijnen onmiddellijk opeisbaar zonder vooraf benodigde ingebrekestelling.

lid 3.                        De door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde kosten en renten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelf al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

ARTIKEL 21      WANPRESTATIE(TOEREKENBARE TEKORTKOMING)

lid 1.                        Indien de opdrachtgever niet, niet tijdig, niet deugdelijk, of slechts gedeeltelijk aan zijn betalingsverplichting of aan enige andere bepaling van de overeenkomst heeft voldaan, op diens zaken beslag gelegd krijgt, surséance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement geraakt of zijn ondercuratelestelling is aangevraagd, overlijdt, in liquidatie treedt of wordt ontbonden, wordt de opdrachtgever van rechtswege geacht in verzuim te zijn en is het totale aan Vidiline Voting verschuldigde bedrag zonder sommatie of ingebrekestelling ‑ ongeacht eerder gemaakte termijnafspraken met betrekking tot de betaling ‑ terstond opeisbaar.

lid 2.                        Het in lid 1 bedoelde bedrag wordt verhoogd met vertragingsrente van 2% per maand gerekend vanaf de factuurdatum (een gedeelte van de maand voor een gehele maand rekenende) over het bruto‑factuurbedrag, tot aan het tijdstip van algehele voldoening.

lid 3.                        In de in het eerste lid bedoelde gevallen heeft Vidiline Voting eveneens het recht de uitvoering van nog lopende overeenkomsten op te schorten ‑ ook indien een vaste levertijd is overeengekomen ‑ , c.q. elke overeenkomst met de opdrachtgever geheel of gedeeltelijk, zulks ter keuze van Vidiline Voting, zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden, zulks zonder welke gehoudenheid van de zijde van Vidiline Voting dan ook tot welke vergoeding dan ook jegens de opdrachtgever een en ander voor zover dit door de wanprestatie dan wel door de omstandigheden wordt gerechtvaardigd.

lid 4.                        Indien de opdrachtgever zich op enigerlei wijze niet houdt aan verbintenissen ontstaan uit hoofde van met Vidiline Voting gesloten overeenkomsten en/of aan deze voorwaarden is Vidiline Voting voorts gerechtigd buiten de hoofdsom en schadebedragen van de opdrachtgever te vorderen alle incassokosten, die door niet betaling van voornoemde bedragen zijn veroorzaakt, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke.

lid 5.                        Buitengerechtelijke incassokosten zijn door de opdrachtgever verschuldigd in ieder geval, waarin Vidiline Voting zich door de invordering van de hulp van een derde, tot wie kan behoren naar oordeel, van Vidiline Voting een advocaat c.q. een jurist. Zij bedragen tenminste 15% van de hoofdsom inclusief BTW met een minimum van € 113,45 of zoveel meer als minder als aan Vidiline Voting in rekening kan worden gebracht op grond van de geldende algemene normen van de beroepsorganisatie waar de derde, advocaat en/of deurwaarder is aangesloten, zulks vermeerderd met € 13,61 aan administratiekosten.

lid 6.                        Uit het enkele feit dat Vidiline Voting zich verzekerd heeft van de hulp van een derde blijkt de grootte van en de gehoudenheid tot betaling van de buitengerechtelijke kosten.

ARTIKEL 22      RETENTIERECHT

Vidiline Voting is gerechtigd om zaken die Vidiline Voting van en voor de opdrachtgever onder zich heeft, onder zich te houden tot voldoening van alle kosten die Vidiline Voting besteed heeft ter uitvoering van opdrachten van de opdrachtgever, onverschillig of deze opdrachten betrekking hebben op voormelde of andere zaken van de opdrachtgever, tenzij de opdrachtgever voor die kosten genoegzame zekerheid heeft gesteld.

ARTIKEL 23      ZEKERHEIDSSTELLING

lid 1.                        Vidiline Voting is gerechtigd, alvorens de werkzaamheden te beginnen of daarmee door te gaan en alvorens te leveren of met leveren door te gaan, voldoende zekerheid voor het nakomen van betalingsverplichtingen van de opdrachtgever te verlangen.

lid 2.                        Indien de verlangde zekerheid niet, danwel op ongenoegzame wijze, wordt aangetoond of de rechtsvorm van de opdrachtgever is gewijzigd, heeft Vidiline Voting recht de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden en het reeds geleverde en nog niet verwerkte terug te nemen, onverminderd de aan Vidiline Voting alsdan toekomende rechten op betaling van hetgeen bij beëindiging van de overeenkomst verschuldigd is wegens de door haar verrichtte werkzaamheden en gedane leveringen gemaakte kosten en onverminderd het recht op vergoeding van gederfde winst.

ARTIKEL 24      EIGENDOMSVOORBEHOUD

lid 1.                        Alle door Vidiline Voting geleverde of te leveren zaken ‑ indien sprake is van een koopovereenkomst ‑ blijven eigendom van Vidiline Voting, zolang de opdrachtgever de factuur met betrekking tot de geleverde of te leveren zaken, de factuur met betrekking tot bijkomende werkzaamheden alsmede eventuele vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming (inclusief de verschuldigde interessen en buitengerechtelijke kosten) van de overeenkomst niet heeft voldaan.

lid 2.                        Zolang de eigendom van de geleverde zaken of te leveren zaken bij Vidiline Voting blijft berusten, zoals bedoeld in het eerste lid bepaalde, is de opdrachtgever niet gerechtigd voornoemde zaken te vervreemden of te bezwaren, te verhuren, te verpanden of onder welke benaming dan ook aan derden ter beschikking te stellen.

lid 3.                        Bij overtreding door de opdrachtgever van het bepaalde in het tweede lid zal deze aan Vidiline Voting een direct opeisbare boete verschuldigd zijn van 1,5 maal de netto‑factuurwaarde onverminderd het recht van Vidiline Voting op aanvullende schadevergoeding.

lid 4.                        De opdrachtgever is hetzij verplicht tot het tijdstip van volledige betaling de geleverde zaken tegen brand‑ en braakschade, diefstal, verduistering, aanspraken van derden en eigen risico passend en voor eigen rekening te doen verzekeren, hetzij jegens Vidiline Voting aansprakelijk voor de volledige schade aan deze zaken die uit genoemde voorvallen voor Vidiline Voting ontstaat.

ARTIKEL 25      KLACHTEN EN GARANTIE

lid 1.                        De opdrachtgever die niet tevreden is over de door Vidiline Voting geleverde zaken of door Vidiline Voting verrichte werkzaamheden kan gedurende 14 dagen na ontvangst van die zaken of voltooiing van die werkzaamheden schriftelijk een aanklacht dienen.

lid 2.                        Retournering van het geleverde kan slechts geschieden na voorafgaande schriftelijke toestemming van Vidiline Voting, onder door Vidiline Voting te bepalen voorwaarden.

lid 3.                        Indien de klacht gegrond blijkt te zijn zal Vidiline Voting alsdan zorg dragen, te harer keuze, voor vervanging van de zaken of verrichte werkzaamheden dan wel voor restitutie van de betaalde gelden minus de gemaakte kosten,

lid 4.                        Klachten met betrekking tot de factuur kunnen schriftelijk gedurende 8 dagen na factuurdatum worden ingediend.

lid 5.                        Het in het eerste lid van dit artikel bepaalde geldt niet indien er slechts sprake is van en geringe afwijking van hetgeen overeengekomen is.

lid 6.                        Klachten schorten de betalingsverplichting(en) van de opdrachtgever niet op.

lid 7.                        Vidiline Voting garandeert de aan de opdrachtgever verkochte en geleverde zaken gedurende een periode van zes maanden vanaf leveringsdatum.

lid 8.                        De garantie is beperkt tot het herstellen van gebreken, die het gevolg zijn van materiaal‑, constructie‑, of ontwerpfouten. De garantieperiode wordt door herstelwerkzaamheden niet verlengd.

ARTIKEL 26      MONSTERS, MODELLEN EN VOORBEELDEN

Als Vidiline Voting een model, monster of voorbeeld toont of versterkt, geschiedt dit altijd slechts bij wijze van aanduiding: de hoedanigheden van aan te leveren zaken kunnen van het monster, model of voorbeeld afwijken.

ARTIKEL 27      VERHUUR VAN ZAKEN

lid 1.                        Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen blijven de door of vanwege Vidiline Voting geleverde zaken haar eigendom omdat partijen een huurovereenkomst betreffende roerende zaken met elkaar aangaan. Bovenstaande zaken zijn en blijven eigendom van Vidiline Voting en mogen zonder haar uitdrukkelijke toestemming niet worden (weder)verhuurd en/of verkocht. Niets in een overeenkomst strekt tot gehele of gedeeltelijke overdracht van de geleverde zaken aan opdrachtgever, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk overeenkomen dat een koopovereenkomst is gesloten.

lid 2.                        Gehele of gedeeltelijke afstand of overdracht van gebruik om niet of onder bezwarende titel is bij verhuur verboden.

lid 3.                        Door in ontvangstname van de gehuurde zaken, verder te noemen het gehuurde, verklaart opdrachtgever het gehuurde in goede staat te hebben ontvangen. Opdrachtgever zal het gehuurde in goede staat houden en na afloop der huur weder aan Vidiline Voting in goede staat teruggeven.

lid 4.                        Bij overschrijding van de huurtermijn zonder de schriftelijke toestemming van Vidiline Voting, is de opdrachtgever per dag een vergoeding verschuldigd van tweemaal de overeengekomen dagprijs.

lid 5.                        De wijze van gebruik en opstelling van het gehuurde is voor risico van opdrachtgever. Het is de opdrachtgever niet toegestaan aan het gehuurde enig onderdeel te wijzigen, te veranderen of te repareren of het gehuurde naar een andere locatie te (laten) vervoeren, dan wel het gehuurde aan derden ter beschikking te stellen, tenzij met schriftelijke toestemming van Vidiline Voting.

lid 6.                        Opdrachtgever is gedurende de periode dat het gehuurde tot zijn beschikking staat, aansprakelijk voor alle schade en/of beschadigingen aan alsmede diefstal en/of vermissing van het gehuurde. Opdrachtgever is verplicht het gehuurde bij een solide maatschappij tegen alle verzekerbare schade te verzekeren en verzekerd te houden tot de teruggave aan Vidiline Voting.

lid 7.                        Gedurende de huurtijd zijn alle risico’s van het gehuurde van de opdrachtgever; Vidiline Voting zal in geen geval voor enig zichtbaar of onzichtbaar, verborgen of niet verborgen gebrek, aansprakelijk worden gesteld.

lid 8.                        Artikel 19 lid 5 is van toepassing op onderhavig artikel.

ARTIKEL 28      GESCHILLEN

lid 1.                        Op alle overeenkomsten waarop de voorwaarden geheel of gedeeltelijk betrekking hebben, is het Nederlandse recht van toepassing.

lid 2.                        Bij eventuele geschillen tussen partijen, ontstaan uit hoofde van die overeenkomsten, van overeenkomsten die daarvan het gevolg zijn en/of van deze algemene voorwaarden, is uitsluitend de Nederlandse rechter bevoegd.

lid 3.                        Voorzover de berechting van voorgenoemde geschillen behoort de competentie ener Arrondissementsrechtbank, zullen deze  in de eerste aanleg uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter binnen het Arrondissement waar Vidiline Voting gevestigd is.

Vidiline Voting & Audiovisueel
Lorentzweg 10
5482 TP Schijndel
Tel: 06-51884533

E-mail: info@vidiline.nl
K.v.K. ‘s-Hertogenbosch nr: 160.56.068
BTW nr: NL001751515B05

Scroll to Top